O ústave

Ústav pre výskum srdca SAV (ÚVS SAV) je pracovisko s vyše 55-ročnou históriou. V súčasnosti je jeho hlavnou orientáciou základný medicínsky výskum v oblasti ochorení kardiovaskulárneho systému. Cieľom tohto výskumu je poznanie a objasnenie mechanizmov regulácie funkcie srdca pri závažných civilizačných ochoreniach na bunkovej, subcelulárnej a molekulárnej úrovni. Dôraz sa kladie na ischémiu myokardu, hypoxiu, hypertenziu, diabetes mellitus, kardiomyopatie a poškodenie srdca a ciev vznikajúce pri liečení nádorov, zápalový proces, dislipidémie a z nich prameniace komplikácie funkcie srdca. Nosnou témou na pracovisku je štúdium ochranných mechanizmov a adaptácia srdcovo-cievneho systému na akútne i chronické patologické podnety. V ich rámci sa študujú mechanizmy ischemického „preconditioningu“, vnútrobunková signalizácia, vlastnosti a funkcia membránových transportných systémov, skúma sa úloha konexínových kanálov pri ochrane srdca voči arytmiám a sledujú sa aj nové mechanizmy niektorých cielene vybratých kardioprotektívnych látok. Tieto úlohy sa na ústave riešia v rámci grantových projektov VEGA, APVV, Štrukturálnych fondov EÚ, Európskeho sociálneho fondu, NATO, Centra excelentnosti SAV, v rámci spolupráce s niektorými domácimi pracoviskami SAV, s vysokými školami, s rezortom zdravotníctva, ako aj s vedeckými pracoviskami v zahraničí.

Z hľadiska metodického a personálneho zabezpečenia má ústav multidisciplinárny charakter. Na ústave sa využívajú metódy fyziológie, biochémie, svetelnej a elektrónovej mikroskopie a molekulárnej biológie, ktoré umožňujú riešiť vedeckú problematiku komplexne - od molekulárnej úrovne až po úroveň integrovaného organizmu.

Pri ÚVS SAV bola v roku 1991 založená Slovenská liga pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení – Srdce Srdcu, ktorá aj v súčasnosti veľmi aktívne prispieva k popularizácii výsledkov pracoviska a k prevencii kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku. Aktivity Slovenskej ligy sú propagované aj prostredníctvom Európskej kardiologickej spoločnosti, Európskej siete srdca a World Heart Federation.

V roku 1993 bola na ÚVS SAV založená Slovenská histochemická spoločnosť, ktorá  pravidelne organizuje a spoluorganizuje medzinárodné konferencie v oblasti morfológie a histochémie.