Oddelenie srdcovej fyziológie a patofyziológie

 

 

 

VEDÚCA ODDELENIA

Monika Barteková, doc. RNDr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 427, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Vedúci vedeckí pracovníci

Ravingerová Táňa, MUDr., DrSc., FIACS

Telefón: 00421 2 32295 430, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Samostatní vedeckí pracovníci

Monika Barteková, doc. RNDr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 427, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Farkašová Veronika, Mgr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 435, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Vedeckí pracovníci

Ferenczyová Kristína, Mgr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 436, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Kindernay Lucia, Mgr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 435, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Technickí pracovnícI

Formanková Iveta

Telefón: 00421 2 32295 424, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

OBLASTI  VÝSKUMU:

 • Ischemické a reperfúzne poškodenie srdca, akútne a chronické zlyhávanie srdca; arytmie a náhla smrť: prevencia a ochrana
 • Adaptácia srdca, molekulárne mechanizmy endogénnej kardioprotekcie a pleiotrópnych účinkov rôznych liečiv
 • Účinky prírodných látok (polyfenolov a iných) na ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca
 • Ischemická tolerancia v patologicky zmenenom myokarde
 • Molekulárne mechanizmy odolnosti srdca voči ischémicko-reperfúznemu poškodeniu spojené s pohlavnými a vekovými rozdielmi
 • Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení súvisiace so životným štýlom; vplyv na molekulárne mechanizmy endogénnej kardioprotekcie
 • Štúdium mechanizmov klinicky použiteľných foriem adaptácie srdca

EXPERIMENTÁLNE  MODELY:

Modely hypoxie, model in vivo ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca a infarktu myokardu, globálnej a regionálnej ischémie a reperfúzie in vitro, model chronickej spontánnej hypertenzie, hyperglykémie, hypercholesterolémie, diabetes mellitus I. typu, akútne a chronické zlyhávanie srdca. Ischemický, hypoxický a farmakologický preconditioning, „remote“ preconditioning, postconditioning a ich modifikácie.

 

POUŽÍVANÉ  TECHNIKY:

 • Perfúzia izolovaného srdca perfundovaného podľa metodiky Langendorffa.
 • Monitorovanie parametrov mechanickej funkcie srdcového sválu in vitro.
 • Meranie parametrov elektrogenézy; meranie zmien akčného potenciálu pomocou endo- a epikardiálnej elektródy.
 • Meranie veľkosti infarktového ložiska počitačovou planimetriou.
 • Neinvazívne meranie tlaku krvi metodou “tail-cuff plethysmograpy” a invazívnymi metódami v experimentoch in vivo.
 • Umelá ventilácia pľúc a monitorovanie EKG v experimentoch in vivo
 • Charakterizácia štruktúry a funkcie myokardu u zvierat in vivo pomocou metód echokardiografie a merania parametrov vnutrokomorového tlaku a objemu komôr srdca a ich vzťahov (P-V loops).
 • Intemitentná hypoxia u zvierat vyvolaná pobytom v hypoxickej komore.
 • Analýza krvných plynov a elektrolytov.
 • Izolácia kardiomyocytov.
 • Prietoková cytometria.
 • Western blotting.
 • Zymografia.
 • ELISA

 

PROJEKTY NA ODDELENÍ:

 

Národné projekty od r. 2010-  do r. 2015

 

Projekty podporované Vedeckou grantovou agentúrou SAV a MŠ SR (VEGA SR):


 • Modulačný vplyv rizikových faktorov spojených so životným štýlom na mechanizmy subcelulárnej adaptácie srdca voči ischémii myokardu. VEGA SR 2/0054/11.

Vedúci projektu: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.

 • Vplyv hypercholesterolémie na endogńne mechanizmy adaptácie v skorej fáze diabetu: interferencia hypolipidemik. VEGA SR 1/0620/10.

Koordinátor : Doc. Adameová A. - FaF UK, Zodp. spoluriešiteľ za SAV: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.

 • Multifunkčné pôsobenie kalcium/kalmodulín dependentnej proteínkinázy II (CaMKII) v srdci: vzťah k poruchám rytmu, kontraktility a bunkovej smrti. VEGA SR 1/0638/12. Koordinátor : Doc. Adameová A. - FaF UK, Zodp. spoluriešiteľ za SAV: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.
 • Vplyv chronického stresu na proliferáciu srdcových buniek. VEGA SR 2/0140/12.

Vedúci projektu: RNDr. Monika Barteková, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty podporované Agentúrou pre výskum a vývoj (APVV):

 • 2010 – 2013 ENDOMECH - Aktivácia endogénnych signalizačných mechanizmov ako potencialny cieľ ochrany srdca pred ischemickým poškodením. APVV-LPP-0303-09.

Vedúci projektu : MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.

 • 2012 – 2015   RIFADMY - Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-0102-11.

Vedúci projektu : MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.

 • 2011 – 2014 Účinok aliskirénu viazaného na nanočastice pre experimentálnej hypertenzii. APVV- 0742-10. Koordinátor: RNDr. Pecháňová O., DrSc. - ÚNPF SAV, Zodp. spoluriešiteľ na ÚVS: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.
 • 2008 – 2011 Hypertenzia a diabetes ako súčasť metabolického syndrómu : účinok antioxidačnej terapie. APVV- 0538-07. Koordinátor : RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. - ÚNPF SAV, Zodp. spoluriešiteľ na ÚVS: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.
 • 2011 – 2014   Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii. APVV-0523-10. Koordinátor: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Zodp. spoluriešiteľ na ÚVS: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.

 

Iné:

 • 2011 - 2015 NOREG Centrum excelentnosti pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie. Koordinátor: RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Zodp. spoluriešiteľ za ÚVS: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.

 

 

Medzinárodné projekty od r. 2010 - do r. 2015

 • 2009 – 2013 Štúdium endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov pri ochrane myokardu voči ischémii. Projekt riešený v rámci Medziakademickej dohody (MAD) s AV ČR, Fyziologickým ústavom AV ČR, Praha. Zodpovedný riešiteľ za AV ČR: prof. RNDr. Koláŕ, CSc. Zodpovedný riešiteľ za SAV: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.
 • 2014 - 2015 KLINIPREC - Štúdium klinicky využiteľných nových foriem preconditioningu ako alternatívnej formy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. Slovensko-Česká medzivládna vedecko-technická spolupráca. Projekt APVV-SK-CZ-2013-0075 s Fyziologickým ústavom AV ČR, Oddelenie vývojovej kardiológie. Zodpovedný riešiteľ za AV ČR: prof. RNDr. Koláŕ, CSc. Zodpovedný riešiteľ za SAV: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc.
 • 2012 – 2013 RIFAOM - Vplyv rizikových faktorov životného štýlu na ochranné mechanizmy v myokarde. Slovensko-Česká medzivládna vedecko-technická spolupráca. Projekt APVV-SK-CZ-0199-11 s Fyziologickým ústavom AV ČR, Oddelenie vývojovej kardiológie. Zodpovedný riešiteľ za AV ČR: prof. RNDr. Koláŕ, CSc. Zodpovedný riešiteľ za SAV: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc.

Iné

 • Úloha vnútrobunkových signalizačných mechanizmov a aktivácie nukleárnych transkripčných faktorov pri adaptácii srdca na ischemicko/reperfúzne poškodenie. Projekt medziústavnej spolupráce s Aristotle Univercity of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. Zodp. spoluriešiteľ za Univ. Thessaloniki prof. Antigone Lazou. Zodp. spoluriešiteľ za ÚVS: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.
 • IVF grant New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. IVF 11340240.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc.

Národné aktuálne bežiace projekty

Projekty VEGA SR

 • 2016 - 2019 Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie. VEGA 1/0271/16. Koordinátor: Doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. (FaF UK), Zástupca za SAV: MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
 • 2015 - 2017 Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA SR 2/0201/15. Vedúci projektu: MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
 • 2015 – 2017   Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. VEGA 2/0133/15. Vedúci projektu: Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca, SAV, zástupca vedúceho projektu: MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
 • Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA 2/0061/16. Vedúci projektu: RNDr. Barteková Monika, PhD.
 • Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA 1/0032/14. Koordinátor: Radošinská J. - LF UK, zástupca za SAV: RNDr. Barteková Monika, PhD.

Projekty APVV

 • Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0607. Koordinátor: Doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. (FaF UK), zástupca za SAV: MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.

Medzinárodné projekty

 • 2015 - 2017 Vplyv patologických stavov na odolnosť srdca voči ischémii myokardu: štúdium molekulárnych mechanizmov a nových možností kardioprotekcie. Projekt riešený v rámci Medziakademickej dohody (MAD) s AV ČR, Fyziologickým ústavom AV ČR, Praha. Zodpovedný riešiteľ za AV ČR: prof. RNDr. Koláŕ, CSc. Zodpovedný riešiteľ za SAV: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc.
  • 2015 - … Úloha transkripčných faktorov PPAR v patologicky zmenenom myokarde a pri rôznych formách preconditioningu. Projekt medziústavnej spolupráce s Aristotle Univercity of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. Zodp. spoluriešiteľ za Univ. Thessaloniki prof. Antigone Lazou. Zodp. spoluriešiteľ za ÚVS: MUDr. Ravingerová Táňa, DrSc.
  • 2016 - ... Úloha extracelulárnych vezikúl v kardioprotekcii; Diastolická dysfunkcia v pre-diabete: úloha oxidačného stresu mitochondrií. Projekty medziústavnej spolupráce s Semmelweis University, Budapešť, Maďarsko. Zodp. spoluriešiteľ za Semmelweis Univ. prof. Peter Ferdinandy. Zodp. spoluriešiteľ za ÚVS: RNDr. Barteková Monika, PhD.

 

VYBRANÉ  PUBLIKÁCIE od r. 2010

 1. Adameova A, Carnicka S, Rajtik T, Szobi A, Nemcekova M, Svec P, Ravingerova T. Upregulation of CaMKIIδ during ischaemia-reperfusion is associated with reperfusion-induced arrhythmias and mechanical dysfunction of the rat heart: involvement of sarcolemmal Ca2+-cycling proteins. Can J Physiol Pharmacol, 90, 2012, 1127-34.
 2. Barlaka E, Mellidis K, Ravingerová T, Lazou A. Role of pleiotropic properties of peroxisome proliferator-activated receptors in the heart: focus on the non-metabolic effects in cardiac protection. Cardiovasc Therapeutics, 34, 2016, 37-48.
 3. Barlaka E, Ledvényiová V, Galatou E, Ferko M, Čarnická S, Ravingerová T, Lazou A. Delayed cardioprotective effects of WY-14643 are associated with inhibition of MMP-2 and modulation of Bcl-2 family proteins through PPAR-α activation in rat hearts subjected to global ischaemia-reperfusion. Can J Physiol Pharmacol, 91, 2013, 608-16.
 4. Barteková M, Šimončíková P, Fogarassyová M, Ivanová M, Okruhlicová Ľ, Tribulová N, Dovinová I, Barančík M. Quercetin improves postischemic recovery of heart function in doxorubicin-treated rats and prevents doxorubicin-induced matrix metalloproteinase-2 activation and apoptosis induction. Int J Mol Sci,16, 2015, 8168-85.
 5. Barteková M, Carnická S, Pancza D, Ondrejcáková M, Breier A, Ravingerová T. Acute treatment with polyphenol quercetin improves postischemic recovery of isolated perfused rat hearts after global ischemia. Can J Physiol Pharmacol, 88, 2010, 465-471.
 6. Griecsová L, Farkašová V, Gablovský I, Khandelwal V.K.M., Bernátová I, Tatarková Z, Kaplán P, Ravingerová T. Effect of maturation on the resistance of rat hearts against ischemia. Study of potential molecular mechanisms. Physiol Res, 64, 2015, S685-S696.
 7. Khandelwal VK, Balaraman R, Pancza D, Ravingerová T. Hemidesmus indicus and Hibiscus rosa-sinensis Affect Ischemia Reperfusion Injury in Isolated Rat Hearts. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011. pii: 802937. doi: 10.1155/2011/802937.
 8. Ledvényiová-Farkašová V,  Bernátová I,  Bališ P, Púzserová A, Barteková M, Gablovský I, Ravingerová T. Effect of crowding stress on tolerance to ischemia/reperfusion injury in young male and female hypertensive rats: molecular mechanisms. Can J Physiol Pharmacol, 93, 2015, 793-802.
 9. Ledvényiová V, Pancza D, Matejíková J, Ferko M, Bernátová I, Ravingerová T. Impact of age and sex on response to ischemic preconditioning in the rat heart: differential role of the PI3K-Akt pathway. Can J Physiol Pharmacol, 91, 2013, 640-647.

10.  Nemčeková M, Čarnická S, Ferko M, Muráriková M, Ledvényiová V, Ravingerová T. Treatment of rats with hypolipidemic compound pirinixic acid protects their hearts against ischemic injury: are mitochondrial K(ATP) channels and reactive oxygen species involved? Physiol Res, 62, 2013, 577-84.

11.  Ravingerová T, Ledvényiová-Farkašová V, Ferko M, Barteková M, Bernátová I, Pecháňová O, Adameová A, Kolář F, Lazou A. Pleiotropic preconditioning-like cardioprotective effects of hypolipidemic drugs in acute ischemia-reperfusion in normal and hypertensive rats. Can J Physiol Pharmacol, 93, 2015, 495-503.

12.  Ravingerová T, Carnická S, Nemčeková M, Ledvényiová V, Adameová A, Kelly T, Barlaka E, Galatou E, Khandelwal VK, Lazou A. PPAR-alpha activation as a preconditioning-like intervention in rats in vivo confers myocardial protection against acute ischaemia-reperfusion injury: involvement of PI3K-Akt. Can J Physiol Pharmacol, 90, 2012, 1135-44.

13.  Ravingerová T, Čarnická S, Nemčeková M, Ledvényiová V, Adameová A, Khandelwal VK, Zálešák M, Kolář F. The impact of lifestyle-related risk factors on cardiac response to ischemia and possibilities to restore impaired ischemic tolerance. Physiol Res, 61, 2012, S1-10.

14.  Ravingerová T, Adameová A, Matejíková J, Kelly T, Nemčeková M, Kucharská J, Pecháňová O, Lazou A. Subcellular mechanisms of adaptation in the diabetic myocardium: relevance to ischemic preconditioning in the non-diseased heart. Exp  Clin Cardiol, 15, 2010, 68-76.

15.  Szobi A, Rajtik T, Carnicka S, Ravingerova T, Adameova A. Mitigation of postischemic cardiac contractile dysfunction by CaMKII inhibition: effects on programmed necrotic and apoptotic cell death. Mol Cell Biochem, 388, 2014, 269-76.

16.  Vazan R, Ravingerova T. Protective effect of melatonin against myocardial injury induced by epinephrine. J Physiol Biochem, 71, 2015, 43-9.

17.  Zálešák M, Blažíček P, Gablovský I, Ledvényiová V, Barteková M, Ziegelhöffer A, Ravingerová T. Impaired PI3K/Akt signaling as a potential cause of failure to precondition rat hearts under conditions of simulated hyperglycemia. Physiol Res, 64, 2015, 633-641.

18.  Zálešák M, Blažíček P, Pancza D, Ledvényiová V, Barteková M, Nemčeková M, Čarnická S, Ziegelhöffer A, Ravingerová T. Severity of lethal ischemia/reperfusion injury in rat hearts subjected to ischemic preconditioning is increased under conditions of simulated hyperglycemia. Physiol Res, 63, 2014, 577-85.