Oddelenie histochémie a elektrónovej mikroskopie

VEDÚCI ODDELENIA

Slezák Ján, prof., MUDr., DrSc.

Telefón: 00421 2 32295 421, E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Vedúci vedeckí pracovníci

Slezák Ján, prof., MUDr., DrSc.

Telefón: 00421 2 32295 421, E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Tribulová Narcisa, RNDr., DrSc.

Telefón: 00421 2 32295 423, E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Samostatní vedeckí pracovníci

Okruhlicová Ľudmila, RNDr., CSc.

Telefón: 00421 2 32295 422, E-mail:   Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Radošinská Jana, MUDr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 415, E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Szeiffová Bačová Barbara, RNDr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 419, E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Egan Beňová Tamara, RNDr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 419, E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Kura Branislav, RNDr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 419, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Vedeckí pracovníci

Frimmel Karel, Ing., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 416 E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Sýkora Matúš, RNDr., PhD.

Telefón: 00421 2 32295 418, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Doktorandi

Andelová Katarína, Mgr.

Telefón: 00421 2 32295 418, E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Technickí pracovnícI

Kniesová Adela

Telefón: 00421 2 32295 412, E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 


OBLASTI VÝSKUMU:

 • Štúdium vzťahu štruktúry a funkcie srdca a ciev za fyziologických a patofyziologických stavov imitujúcich kardiovaskulárne ochorenia a zlyhanie funkcie srdca u ľudí.
 • Skúmanie subcelulárnych štruktúr, topológiu vybraných proteínov, vnútrobunkovú a medzibunkovú signalizáciu v patogenéze ochorení srdca a vzniku proarytmogenného substrátu pre získanie poznatkov pre cielenú kardioprotekciu.
 • Odhalenie mechanizmov a faktorov regulujúcich konexínové kanály v srdcovom svale a skúmanie možnosti zachovania ich funkcie za účelom prevencie letálnych arytmií a funkčného zlyhania chorého srdca.
 • Štúdium komunikačných spojení v stene ciev pri remodelačných procesoch a ateroskleróze.
 • Štúdium ochrany srdcového svalu a ciev voči poškodeniu prostredníctvom modulácie komunikačných „gap junction“ kanálov.
 • Štúdium ochrany srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a odhalenie mechanizmov jej regresie.
 • Štúdium matrix metaloproteináz - vo vzťahu k  hypertenzii a srdcovému zlyhávaniu.
 • Štúdium  ochrany kardiovaskulárneho systému pred poškodením vyvolaným bakteriálnym endotoxínom.
 • Štúdium deformability erytrocytov - vo vzťahu k zápalu, po podávaní antioxidantov, vo vzťahu ku rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, vo vzťahu k poruchám autistického spektra, vekom podmienené zmeny.
 • Skúmanie vybraných faktorov, ktoré deformabilitu erytrocytov podmieňujú a ovplyvňujú (oxid dusnatý, Na,K-ATPáza, oxidačný stres).
 • Štúdium ochrany srdca a ciev pred ionizujúcim žiarením.

 

EXPERIMENTÁLNE  MODELY POŠKODENIA POŠKODENIA srdcového svalu a cievného systému pre štúdium patogenézy a testovania kardioprotektívnych látok:

 • Chronické modely: hypertenzia, zmenený tyroidný stav, metabolické ochorenia (diabetes mellitus, hypertriglyceridémia, obezita), hypoxia, ischémia, infarkt myokardu,  systémový zápal (poškodenie srdca a ciev bakteriálnym endotoxínom) a ionizačné žiarenie
 • Akútne modely: ischémia, hypokalémia, elektricky-indukovaná letálna arytmia

 

POUŽÍVANÉ TECHNIKY:

 • Základné laboratórne analytické techniky a špeciálne techniky spracovania tkaniva
 • Transmisná elektrónová mikroskopia
 • Konfokálna mikroskopia
 • Katalytická enzýmová histochémia
 • Imunocytochémia vybraných enzýmov
 • Imunofluorescenčná detekcia tkanivových proteínov
 • Kvantitatívna analýza mikroskopického obrazu
 • Western blot analýza selektovaných proteínov
 • ELISA
 • Real time PCR
 • Zymografia
 • Príprava supersaturovanej vody vodíkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národné projekty od r. 2010-  do r. 2015

 

Projekty podporované Vedeckou grantovou agentúrou SAV a MŠ SR (VEGA SR):

 • Kvasinky a ich možnosti pri ochrane integrity medzibunkových spojení vaskulárneho endotelu pred poškodením vyvolaným zápalom. Zodpovedný riešiteľ(vedúci): Ľudmila Okruhlicová, doba trvania: 2013-2015, (VEGA 2/0065/13)
 • Ochrana medzibunkovej komunikácie kardiovaskulárneho systému pri akútnom zápale. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Ľudmila Okruhlicová, doba trvania: 2010-2012, (VEGA 2/0108/10)
 • Srdcové konexiny ako cieľové štruktúry pre prevenciu malígnych arytmií. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, doba trvania: 2012-2015, (VEGA 2/0046/12)
 • Vplyv ionizujúceho žiarenia na kardiovaskulárny systém a možnosti prevencie jeho negatívneho pôsobenia. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Ján Slezák, doba trvania: 2011-2013, (VEGA 2/0207/11)

Projekty podporované Agentúrou pre výskum a vývoj (APVV):

 • Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. Zodpovedný riešiteľ  (vedúci): Ján Slezák, doba trvania: 2012-2015, (APVV-0241-11)
 • Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii. Koordinátor projektu: Bernátová Iveta, ÚNPF SAV, Zodpovedný riešiteľ za ÚVS SAV (vedúci): Ľudmila Okruhlicová, doba trvania: 2011-2014, (APVV-0523-10)
 • Štúdium ochrany srdcového svalu proti poškodeniu a malígnym poruchám rytmu vyvolaným zmeneným tyroidným stavom. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, doba trvania: 2014-2015 (APVV SK-CZ-2013-0256)

 

Iné projekty od r. 2010-  do r. 2015

 • Skúmanie vplyvu melatonínu, omega-3 mastných kyselín a aliskirenu na myokardiálny konexin-43 a funkciu srdca u experimentálneho potkana s KVO. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, doba trvania:         2012-2014
 • (projekt od Slovenskej Kardiologickej Spoločnosti)

Medzinárodné projekty ukončené do r. 2015

 • Omega-3 index a odhalenie nových mechanizmov, ktorými omega-3 mastné kyseliny chránia srdce pred ochorením a poruchami rytmu. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, Partnerské krajiny: Ukrajina, doba trvania: 2010-2011, (Medziakademický projekt)
 • Štúdium bunkových a molekulárnych mechanizmov zapojených do kardioprotektívnych účinkov červeného palmového oleja. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, Partnerské krajiny: JAR, doba trvania: 2010-2015, (Bilaterálne – iné)
 • Štúdium ochrany srdcového svalu proti poškodeniu a malígnym poruchám rytmu vyvolaným zmeneným tyroidnym stavom. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, Partnerské krajiny            : Česko, doba trvania: 2014-2015, (Medziakademický projekt)
 • Štúdium ochrany srdcového svalu proti poškodeniu a malígnym poruchám rytmu vyvolaným zmeneným tyroidným stavom. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, Partnerské krajiny            : Česko, doba trvania: 2012-2013, (Medziakademický projekt)
 • Štúdium účinkov omega-3 mastných kyselin a palmového oleja u potkanov so zmeneným tyroidným stavom, Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, Partnerské krajiny: Česko, doba trvania: 2012-2014, (Medziakademický projekt)

 

Národné aktuálne bežiace projekty

Projekty VEGA SR

 • Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Ján Slezák, doba trvania: 2015-2017, (VEGA 2/0021/15)
 • Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Barbara Szeiffová Bačová, doba trvania: 2015-2018, (VEGA 2/0167/15)
 • Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. Zodpovedný riešiteľ: Narcisa Tribulová, doba trvania: 2016-2019, (VEGA 2/0076/16)
 • Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. Zodpovedný riešiteľ: Ľudmila Okruhlicová, doba trvania: 2016-2019, (VEGA 2/0022/16)

 

 

 

 

 

Projekty APVV SR

 • OCHRANA SRDCA V SITUÁCIÁCH ZVÝŠENEJ PRODUKCIE VOĽNÝCH KYSLÍKOVÝCH RADIKÁLOV: RADIAČNÉ A REPERFÚZNE POŠKODENIE. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Ján Slezák, doba trvania: 2016-2020, (APVV-15-0376)

 

 

 

 

 

 

Iné projekty

 • Skúmanie molekulárnych mechanizmov kardioprotektívnych účinkov melatonínu a Omacoru pri vzniku metabolického syndrómu v experimentálnych podmienkach. Zodpovedný riešiteľ: Tamara Egan Beňová, doba trvania: 2014-2017, (projekt od Slovenskej Kardiologickej Spoločnosti)

Medzinárodné aktuálne bežiace projekty

 • Mechanizmy poškodenia srdca radiáciou a možnosti medikamentóznej prevencie. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Ján Slezák, Partnerské krajiny: Kanada, Grécko, USA, doba trvania: 2014-2017, (Multilaterálne – iné)
 • Multidisciplinárna analýza kombinovaného vplyvu tyreoidnych hormonov a n-3 polynenasytených mastných kyselin u potkanov. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, Partnerské krajiny: Česko, doba trvania: 2015-2017, (Medziakademická dohoda)
 • Skúmanie mechanizmov antiarytmických účinkov melatonínu. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Narcisa Tribulová, Partnerské krajiny: Argentína, doba trvania:      2014-2017, (Bilaterálne – iné)

 

Najdôležitejšie publikácie od roku 2010:

 1. Bačová B., Seč P., Radošinská J., Certík M., Vachulová A., Tribulová N. Lower omega-3 index is a marker of increased propensity of hypertensive rat heart to malignant arrhythmias. Physiol Res. 62(1):S201-208, 2013.
 2. Bacova B., Radosinska J., Knezl V., Kolenova L., Weismann P., Navarova J., Barancik M., Mitasikova M., Tribulova N. Omega-3 fatty acids and atorvastatin suppress ventricular fibrillation inducibility in hypertriglyceridemic rat hearts: implication of intracellular coupling protein, connexin-43. J Physiol Pharmacol. 61(6):717-723, 2010.
 3. Benova T., Viczenczova C., Radosinska J., Bacova B., Knezl V., Dosenko V., Weismann P., Zeman M., Navarova J., Tribulova N. Melatonin attenuates hypertension-related proarrhythmic myocardial maladaptation of connexin-43 and propensity of the heart to lethal arrhythmias. Can J Physiol Pharmacol. 91(8):633-639, 2013.
 4. Benova T., Knezl V., Viczenczova C., Bacova BS., Radosinska J., Tribulova N. Acute anti-fibrillating and defibrillating potential of atorvastatin, melatonin, eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid demonstrated in isolated heart model. J Physiol Pharmacol. 66(1):83-89, 2015.
 5. Kura B., Yin Ch, Kukreja R.,C., Slezak J.  Changes of microRNA-1, -15b and -21 levels in irradiated rat hearts after treatment with potentially radioprotective drugs. Physiol Res., v tlači, 2016.
 6. Frimmel K., Vlkovicova J., Sotnikova R., Navarova J., Bernatova I.,Okruhlicova L.The effect of omega-3 fatty acids on expression of connexin-40 in Wistar rat aorta after lipopolysaccharide administration. J Physiol Pharmacol. 65(1):83-94, 2014.
 7. Frimmel K., Sotnikova R., Navarova J., Bernatova I., Krizak J., Haviarová Z., Slezak J., Okruhlicova L. Omega-3 fatty acids reduce lipopolysaccharide-induced abnormalities in expression of connexin-40 in aorta of hereditary hypertriglyceridemic rats. Physiol Res., v tlači, 2016.
 8. Krizak J, Frimmel K, Bernatova I, Navarova J, Sotnikova R, Okruhlicova L. The effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on endothelial tight junction occludin expression in rat aorta during lipopolysaccharide-induced inflammation. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 19(3): 392-400, 2016
 9. Radosinska J, Kurahara LH, Hiraishi K, Viczenczova C, Egan Benova T, Szeiffova Bacova B, Dosenko V, Navarova J, Obsitnik B, Imanaga I, Soukup T, Tribulova N. Modulation of cardiac connexin-43 by omega-3 fatty acid ethyl-ester supplementation demonstrated in spontaneously diabetic rats. Physiol Res, 64(6):795-806, 2015.
 10. Radosinska J, Mezesova L, Okruhlicova L, Frimmel K, Breierova E, Bartekova M, Vrbjar N. Effect of yeast biomass with high content of carotenoids on erythrocyte deformability, NO production and Na,K-ATPase activity in healthy and LPS treated rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation, v tlači, 2016.
 11. Slezak J., Kura., Ravingerová T., Tribulova N., Okruhlicova L., Barancik M. Mechanisms of cardiac radiation injury and potential preventive approaches. Can J Physiol Pharmacol. 93(9):737-53, 2015.
 12. Slezák J, Kura B, Frimmel K, Zálešák M, Ravingerová T, Viczenczová C, Okruhlicová Ľ, Tribulová N. Preventive and therapeutic application of molecular hydrogen in situations with excessive production of free radicals. Physiol Res., v tlači, 2016.
 13. Sotnikova R., Okruhlicova L., Vlkovicova J., Navarova J., Gajdacova B., Pivackova L,. Fialova S., Krenek P. Rosmarinic acid administration attenuates diabetes-induced vascular dysfunction of the rat aorta. J Pharm Pharmacol. 65(5):713-23, 2013.
 14. Tribulova N., Egan Benova T., Szeiffova Bacova B., Viczenczova C., Barancik M. New aspects of pathogenesis of atrial fibrillation: remodelling of intercalated discs. J Physiol Pharmacol. 66(5):625-34, 2015.
 15. Tribulova N., Szeiffova Bacova B., Benova T., Viczenczova C. Can we protect from malignant arrhythmias by modulation of cardiac cell-to-cell coupling? J Electrocardiol. 48(3):434-40, 2015
 16. Viczenczova C., Bacova B., Benova T., Kura B., Yin Ch., Kukreja R.,Slezak J., Tribulova N. Irradiation-induced upregulation of myocardial connexin-43 is associated with repression of microRNA-1 in rat heart. Exp Clin Cardiol.18(A):35A-36A, 2013.