Ocenenia

Ocenenia od r. 2010


 

 

 

Barančík Miroslav

Čestná plaketa Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách, 2012

Člen nadpriemerného vedeckého kolektívu ocenenie SAV pod vedením doc. Ing. A. Breiera, DrSc. (ÚMFG SAV), 2013

Plaketa pre ÚVS SAV: Commemorating 50 years (1964-2014) of progress in cardiovascular research in the Institute for Heart Reasearch SAS, Bratislava Slovakia amd longstanding friendship with the Institute of Cardiovascular Sciemces, Winnipeg, Canada, 2014

Distinguished Leadership Award In Cardiocascular Sciences, jedno z najvyšších vyznamenaní IACS,  2015

 

Barteková Monika

Distinguished Service Award in Cardiovascular Science, Medicine and Surgery – ocenenie IACS, 2014

 

 

 

 

 

 

Čarnická Slávka

1. cena Slovenskej Fyziologickej spoločnosti v súťaži posterov na konferencii: 86. Fyziologické dni v Prahe, 2010

2. cena Slovenskej Fyziologickej spoločnosti v súťaži posterov na konferencii: 88. Fyziologické dni v Hradci Králové, ocenenie Slovenskej Fyziologickej spoločnosti, 2012

1. miesto za poster na konferencii: Advances in cardiovascular research: From bench to bedside, Smolenice, 2013

 

Egan Beňová Tamara

Ocenenie OZ Preveda, 2011

1.miesto na XVII. kongrese SKS v Súťaži o najlepší moderovaný poster (a najväčší počet hlasov v kategórii „Vox populi“), 2012

 

Best Abstract on Sudden Cardiac Death na konferencii: 11th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society, Paris, France April, 2015 (http://ecas-heartrhythm.org/european-cardiac-society-prices.html)

Fond Štefana Schwarza, ocenenie SAV: Podporný Fond Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV, 2015

Pavel Braveny Poster Competition Award na konferencii: International symposium: Advances in Cardiovascular Research, Smolenice Castle, Slovakia, 2015

Ocenenie v súťaži o najlepšiu publikáciu 2016 - 1. miesto, oceňovateľ Slovenská kardiologická  spoločnosť

 

 

Farkašová Veronika

Cena za 2. najlepší poster v súťaži mladých vedcov do 35. rokov na konferencii: Fyziologické dni v Prahe, ocenenie Slovenskej Fyziologickej spoločnosti, 2011

Ocenenie OZ Preveda, 2012

Cena za poster na konferencii: Advances in cardiovascular research: From bench to bedside, Smolenice, 2013

III. Prize in Erzsébet Röth Poster Award Competition, na konferencii IACS-ES, Balaton, Hungary, 2014

Cena za 2. najlepší poster v súťaži mladých vedcov do 35. rokov na Konferencii: Fyziologické dni  v Brne – ocenenie Slovenskej Fyziologickej spoločnosti, 2015

Podporný fond Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV, 2015

 

Ferko Miroslav

TOP 9 vybraných prác: "Basic Science HIGHLIGHTS of THE CONGRESS HEART FAILURE 2012", Belehrad, Srbsko, 2012

ISHR Travel Grant

Ocenenenie udelené VEGA komisiou 9, za vynikajúci úspešne ukončený projekt VEGA, 2015

 

Cena SAV za rok 2016, V  kategórii Cena SAV za popularizáciu vedy

 

Jašová Magdeléna

Ocenenie OZ Preveda, 2014, 2015

Pavel Braveny Poster Competition Award na konferencii: International symposium: Advances in Cardiovascular Research, Smolenice Castle, Slovakia, 2015

 

Kancírová Ivana

Ocenenie OZ Preveda, 2014, 2015

 

Križák Jakub

Ocenenie OZ Preveda, 2014

Pavel Braveny Poster Competition Award na konferencii: International symposium: Advances in Cardiovascular Research, Smolenice Castle, Slovakia, 2015

 

Matejíková Jana

Získané ocenenie v posterovej súťaži na konferencii: Advances in Cardiovascular Research, Smolenice, 2010

 

Muráriková Martina

Ocenenie Slovenskej kardiologickej spoločnosti za 3.miesto v súťaži o najlepšiu originálnu publikáciu uverejnenú v časopise Cardiology Letters, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radošinská Jana

Best abstracts for oral presentations na konferencii: 18-th International meeting of the Alpe-Adria Association of Cardiology, 2010

 

Ravingerová Táňa

Diploma of Honour, Čestné vyznamenanie za dlhodobú spoluprácu v r. 1996-2010 udelený Univerzitou v Pécsi, 2010

Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2011

Čestná plaketa SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách – ocenenie SAV, 2012

Distinguished Service Award in Cardiovascular Science, Medicine and Surgery – ocenenie IACS, 2013

Ocenenie výsledkov vedeckého projektu 2/0054/11 komisiou VEGA č. 9 pre lekárske a farmaceutické vedy – 1. miesto v rámci komisie, 2014

Nominácia prezidentom Európskej sekcie IACS Prof. A. Varro (Hungary) na funkciu Vice-Prezidenta Európskej sekcie IACS na trojročné obdobie - schválené výkonným výborom IACS v októbri 2014

Zvolenie za člena European Academy of Sciences and Arts, 2015

Award for Excellence in Cardiovascular Sciences – ocenenie udelené IACS, 2015

 

Slezák Ján

Čestná medaila slovenskej lekárskej spoločnosti, Čestné členstvo slovenskej kardiologickej spoločnosti, 2010

Čestné uznanie Slovenskej histo a cytochemickej spoločnosti za zásluhy o založenie a dlhoročné vedenie SHCS, 2010

Medaila založenia společnosti lékařsko-slowanskej v. r. 1833, 2010

Pamätná medaila pri príležitosti 90.Výročia založenia Spolku slovenských lekárov, 2010

Plaque of honor of International Academy of Cardiovascular Sciences,  2010

Strieborná medaila Univ.Konštantíva filozofa v Nitre, 2010

Zlatá medaila Farmaceutickej fakulty UK, 2010

Vincenzo Panagia Distinguished lecturer Award, 2011

Cena primátora Bratislavy za rok 2012,

Cena za zásluhy o vedecký, občiansky a spoločenský rozvoj hlavného mesta a slovenskej spoločnosti, 2013

Osobnosť SAV, ocenenie SAV, Ocenenie osobností pri príležitosti 60.výročia SAV, 2013

Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky., 2013

Distinguished Leadership Award in Cardiovascular Sciences, jedno z najvyšších vyznamenaní IACS, 2014

Čestná plaketa T.R. Niederlanda SLS za rozvoj SLS, 2015

Distinquished leadership award in cardiovascular sciences , 2015

Medaila SAV za podporu vedy, 2015

Medal for outstanding contributions to the IACS, ES IACS, 2015

Naranjan Dhalla award for inovations in cardiovascular sciences, 2015

Plaquette of IACS, 2015

 

Szeiffová Bačová Barbara

Druhá cena Slovenskej Kardiologickej spoločnosti (SKS) v súťaži moderovaných posterov na 15. Kongrese SKS v Bratislave        iné, 2010

3. miesto na XVII. kongrese SKS v súťaži o najlepší moderovaný poster  iné domáce ocenenie, 2012

Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov, 2013

 

Tribulová Narcisa

Best abstracts for oral presentations na konferencii: 18-th International meeting of the Alpe-Adria Association of Cardiology, 2010

Čestná plaketa SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách, 2010

Čestné uznanie Slovenskej histo- a cytochemickej spoločnosti za zásluhy pri vytvorení, vedení a začlenení SHCS do International Federation of Societes for Histochemistry and Cytochemistry , 2011

Ocenenie v rámci účasti na Európskom kardiologickom kongrese v Paríži, 2011

Pamätná mediala SAV za podporu vedy, 2011

„Medal of Merit“ udelená Indickou hypertenznou spoločmosťou, 2012

Ocenenie v rámci účasti na Európskom kardiologickom kongrese v Paríži- 2011 a v Mníchove- 2012

Ocenenie pri príležitosti okrúhleho životného jubilea "Významné osobnosti SAV" v roku 2016

 

Viczenczová Csilla

Cena za poster na konferencii: Advances in cardiovascular research: From bench to bedside, 2013

Ocenenie OZ Preveda, 2013, 2015

Moffat award for best poster in biomedical Sciences, na konferencii: 2nd Cardiovascular Forum for Promoting Centres of Excellence and Young Investigators, 2014

Pavel Braveny Poster Competition Award na konferencii: Advances in Cardiovascular Research, 2015

 

 

Zálešák Marek

Cena za poster na konferencii: New Frontiers in Cardiovascular Research, Smolenice, 2014