Oddelenie biochémie

VEDÚCI ODDELENIA

Barančík Miroslav, RNDr., DrSc

Telefón: 02/ 3229 5404, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Vedúci vedecký pracovník

Barančík Miroslav, RNDr., DrSc

Telefón: 02/ 3229 5404, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Samostatní vedeckí pracovníci

Ferko Miroslav, Ing., PhD.

Telefón: 02/ 3229 5428, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Vrbjar Norbert, RNDr., CSc.

Telefón: 02/ 3229 5413, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Vlkovičová Jana, RNDr., PhD.

Telefón: 02/ 3229 5415, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Kaločayová, Barbora, Mgr., PhD.

Telefón: 02/ 3229 5418, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Vedeckí pracovníci

Jendruchová Veronika, MUDr., Ing., PhD.

Telefón: 02/ 3229 5415, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Kancirová Ivana, Mgr., PhD.

Telefón: 02/ 3229 5429 , E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Odborní pracovníci VŠ

Fogarassyová Mária, Mgr.

Telefón: 02/ 3229 5401, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Šnúriková Denisa, Mgr.

Telefón: 02/ 3229 5412, E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Doktorandi

Andelová Natália, Mgr.

Telefón: 02/ 3229 5429 , E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spam botmi, potrebujete Javascript aby bola vidieť

 

Boťanská Barbora, Mgr.

 

Technickí pracovníci

Zádorová Miroslava

Telefón: 02/ 3229 5412

 

Janikovičová Ivona, Bc.

Telefón: 02/ 3229 5412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLASTI VÝSKUMU:

 • Vnútrobunková signalizácia a jej úloha v regulácii a modulácii odpovede živočíšnych buniek na rozdielne formy stresu a v procese adaptácie na tento stres.
 • Úloha regulačných proteínov (proteínkinázy, matrixové metaloproteinázy) v mechanizmoch krátkodobej a dlhodobej adaptácie srdca
 • Molekulárne mechanizmy účinkov doxorubicínu na srdce, možnosti ovplyvňovania toxických účinkov doxorubicínu účinkom prírodných látok
 • Úloha vnútrobunkovej signalizácie v procesoch rozvoja a liečby hypertenzie
 • Funkcia mitochondrií v srdci za fyziologických a patofyziologických podmienok (ischémia, hypoxia, hypertenzia, diabetes). Vzájomné ovplyvňovanie medzi vnútrobunkovými organelami a membánovými systémami.
 • Substrátový a energetický metabolizmus v srdci.
 • Spoluúčasť Na,K-ATPázy, kľúčového systému pre udržiavanie vnútrobunkovej homeostázy sodíka, pri vývoji rôznych ochorení, ako napríklad hypertenzia, STZ indukovaný diabetes, poruchy metabolizmu tukov, zápalové ochorenia a iné.
 • Štúdium účinku rôznych prírodných látok  na funkciu Na,K-ATPázy z hľadiska prípadnej ochrany enzýmu

Iné aktivity

 • Vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác pre študentov Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Popularizácia nových výsledkov výskumu (Deň otvorených dverí)

 

EXPERIMENTÁLNE MODELY:

Model spontánnej hypertenzie a streptozotocínom vyvolaného ochorenia diabetes mellitus typu I, farmakologické ovplyvnenie, model „remote“ preconditioningu, model doxorubicínom vyvolanej kardiotoxicity, bunková línia myoblastov H9C2, primárne kultúry myocytov


POUŽÍVANÉ TECHNIKY:

 • Základné laboratórne analytické techniky
 • Izolácia a purifikácia bielkovín a membránových častíc z buniek
 • Skúmanie funkčných vlastností membránovo-viazaných, ako aj solubilných enzýmov, stanovenie kinetických parametrov (Km a Vmax)
 • biochemické metódy stanovenie aktivity enzýmov (zymografia, enzýmová kinetika)
 • imunochemické metódy (ELISA, Western blot analýza, dot blot analýza)
 • metódy kultivácie izolovaných buniek
 • izolácia a purifikácia proteínov a subcelulárnych organel
 • dvojrozmerná diferenčná gélová elektroforéza (2-D DIGE)
 • izolácia srdcových mitochondrií
 • fluorescenčná spektroskopia
 • kvapalinová a hmotnostná spektrometria

 

PROJEKTY NA ODDELENÍ:

 

Národné projekty ukončené do roku 2015

 

Projekty podporované Vedeckou grantovou agentúrou SAV a MŠ SR (VEGA SR):


 • Mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu na živočíšne bunky a hľadanie možností ovplyvňovania účinkov doxorubicínu. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Miroslav Barančík, doba trvania: 2012-2014, (VEGA 2/0169/12)
 • Regulácia homeostázy iónov sodíka a draslíka v normálnom a patologicky zmenenom organizme. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Norbert Vrbjar, doba trvania: 2010-2012 (VEGA 2/0115/10)
 • Úloha mitochondrií v adaptácii energetiky srdca na rôzne patologické podnety a noxy: ischémia, diabetes, hypertenzia. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Miroslav Ferko, doba trvania: 2012-2014 (VEGA 2/0101/12)

Projekty podporované Agentúrou pre výskum a vývoj (APVV):

 • Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite. Koordinátor projektu: Ľubica Lacinová, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. Zodpovedný riešiteľ za ÚVS SAV (vedúci): Norbert Vrbjar, doba trvania: 2011-2014 (APVV-0212-10)
 • Zmeny v metabolizme bunky vyvolané v nadexpresii transportéra liečiv - P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Koordinátor projektu: Zdena Sulová, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. Zodpovedný riešiteľ za ÚVS SAV (vedúci): Miroslav Barančík, doba trvania: 2011-2014 (APVV-0290-10)

 

Medzinárodné projekty ukončené do r. 2015

 • Biokatalytická príprava nových hybridných molekúl so zvýšenýmí kardioprotektívnymi účinkami: Cielená ochrana Na+,K+-ATPázy. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Norbert Vrbjar, doba trvania: 2013-2014 (Medzivládna dohoda)

Projekty Štrukturálnych fondov EÚ - Výskum a vývoj

 • Centrum excelencie pre glykomiku. Koordinátor projektu: Ján Mucha, Chemický ústav SAV, Zodpovedný riešiteľ za ÚVS SAV (vedúci): Miroslav Barančík, doba trvania: 2010-2013 (Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj- ITMS 26240120031)
 • Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Miroslav Barančík, doba trvania:      10/2015-12/2015 (Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj- ITMS 26230120006)

 

Aktuálne bežiace projekty:

Projekty VEGA SR

 • Vlastnosti Na,K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach civilizačných ochorení, ako sú hypertenzia, diabetes mellitus a hypertriglyceridémia. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Norbert Vrbjar, doba trvania: 2013-2016 (VEGA SR 2/0141/13)
 • Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Miroslav Barančík, doba trvania: 2015-2017 (VEGA SR 2/0108/15)
 • Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Miroslav Ferko, doba trvania: 2015-2017 (VEGA SR 2/0133/15)

 

Projekty APVV SR

 • Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu. Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Miroslav Barančík, doba trvania: 2013-2017 (APVV-0348-12)
 • Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. Koordinátor projektu: Mária Mastihubová, Chemický ústav SAV, Zodpovedný riešiteľ za ÚVS SAV (vedúci): Miroslav Barančík, doba trvania: 2013-2017 (APVV-846-12)
 • Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. Koordinátor projektu: Zdena Sulová, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Zodpovedný riešiteľ za ÚVS SAV (vedúci): Miroslav Barančík, doba trvania: 2015- 2018 (APVV-14-0334)
 • Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. odpovedný riešiteľ (vedúci): Miroslav Ferko, doba trvania: 2016-2020 (APVV-15-0119)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdôležitejšie publikácie od roku 2010

 

Barančík Miroslav a kol.

 

Špániková A, Ivanová M, Matejíková J, Ravingerová T, Barančík M. Influence of ischemia/reperfusion and modulation of PI3K/Akt kinase pathway on matrix metalloproteinase-2 in rat hearts.  Gen Physiol Biophys 29 (1), 2010, 31- 40

Ivanová M, Janega P, Matejíková J, Šimončíková P, Pancza D, Ravingerová T, Barančík M. Activation of Akt kinase accompanies increased cardiac resistance to ischemia/reperfusion in rats after short-term feeding with lard-based high-fat diet and increased sucrose intake. Nutr Res 31(8), 2011, 631-643

Ivanová M, Dovinová I, Okruhlicová Ľ, Tribulová N, Šimončíková P, Barteková M, Vlkovičová J, Barančík M. Chronic cardiotoxicity of doxorubicin involves activation of myocardial and circulating matrix metalloproteinases in rats. Acta Pharmacol Sin 33 (4), 2012, 459-469

Barančík M, Boháčová V, Gibalová L, Sedlák J, Sulová Z, Breier A. Potentiation of anticancer drugs: Effects of pentoxifylline on neoplastic cells. Int J Mol Sci 13 (1), 2012, 369-382

Majzúnová M, Dovinová I, Barančík M, Chan JY. Redox signaling in pathophysiology of hypertension. J Biomed Sci 20, 2013, article number 69

Dovinová I, Barančík M, Majzúnová M, Zorad Š, Gajdošechová L, Grešová L, Čačányiová S, Kristek F, Bališ P, Chan JYH. Effects of PPAR gamma Agonist Pioglitazone on Redox-Sensitive Cellular Signaling in Young Spontaneously Hypertensive Rats. PPAR Res 2013, 2013, article number 541871

Barteková M, Barančík M, Pokusa M, Prokopová B, Radošinská J, Rusnák A, Breier A, Ježová D. Molecular changes induced by repeated restraint stress in the heart: the effect of oxytocin receptor antagonist atosiban. Can J Physiol Pharmacol. 93(9): 2015; 827-834

Barteková M, Šimončíková P, Fogarassyová M, Ivanová M, Okruhlicová Ľ, Tribulová N, Dovinová I, Barančík M. Quercetin improves postischemic recovery of heart function in doxorubicin-treated rats and prevents doxorubicin-induced matrix metalloproteinase-2 activation and apoptosis induction. Int J Mol Sci. 16(4): 2015, 8168-85

 

Ferko Miroslav a kol.


MUJKOŠOVÁ, Jana - ULIČNÁ, Oľga - WACZULÍKOVÁ, Iveta - VLKOVIČOVÁ, Jana - VANČOVÁ, Olga - FERKO, Miroslav - POLÁK, Š. - ZIEGELHÖFFER, Attila. Mitochondrial function in heart and kidney of spontaneously hypertensive rats: influence of captopril treatment. In General physiology and biophysics, 2010, vol. 29, issue. 2, p. 203-207. ISSN 0231-5882

ZIEGELHÖFFER, Attila - WACZULÍKOVÁ, Iveta - FERKO, Miroslav - ŠIKUROVÁ, Libuša - MUJKOŠOVÁ, Jana - RAVINGEROVÁ, Táňa. Involvement of membrane fluidity in endogenous protective processes running on subcellular membrane systems of the rat heart. In Physiological Research, 2012, vol. 61, suppl. 2, s11-S21. (2012 - Current Contents). ISSN 0862- 8408. Typ: ADCA

ZIEGELHÖFFER, A. - MUJKOŠOVÁ, J. - FERKO, M. – VRBJAR, N. - RAVINGEROVÁ, T. – ULIČNÁ, O. - WACZULÍKOVÁ, I. – ZIEGELHÖFFER, B. Dual influence of spontaneous hypertension on membrane properties and ATP production in heart and kidney mitochondria in rat: effect of captopril and nifedipine, adaptation and dysadaptation. Can J Physiol Pharmacol. 2012 Sep; 90(9):1311-23. Epub 2012 Aug 22.

BARLAKA, Eleftheria - LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - GALATOU, Eleftheria - FERKO, Miroslav - ČARNICKÁ, Slávka - RAVINGEROVÁ, Táňa - LAZOU, Antigone. Delayed cardioprotective effects of WY-14643 are associated with inhibition of MMP-2 and modulation of Bcl-2 family proteins through PPAR-α activation in rat hearts subjected to global ischaemia-reperfusion. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2013, vol. 91, no. 8, p. 608-616. (2013 - Current Contents). ISSN 0008-4212. Typ: ADCA

ČARNICKÁ, Slávka - FERKO, Miroslav - LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - KHANDELWAL, V. K. M. - BARTEKOVÁ, Monika - RAVINGEROVÁ, Táňa. Remote ischemic preconditioning: A promising strategy to protect the heart. In Experimental and Clinical Cardiology : the journal of the International Academy of Cardiovascular Sciences, 2013, vol. 18, suppl. A, p. 11A-16A. ISSN 1205-6626. Typ: ADCA

NEMČEKOVÁ, Martina - ČARNICKÁ, Slávka - FERKO, Miroslav - MURÁRIKOVÁ, Martina - LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - RAVINGEROVÁ, Táňa. Treatment of rats with hypolipidemic compound pirinixic acid protects their hearts against ischemic injury: are mitochondrial K(ATP) channels and reactive oxygen species involved? In Physiological Research, 2013, vol. 62, no. 5, p. 577- 584. (1.531 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Typ: ADCA

FERKO, Miroslav - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - ČARNICKÁ, Slávka - MURÁRIKOVÁ, Martina - WACZULÍKOVÁ, Iveta - SUMBALOVÁ, Zuzana - KUCHARSKÁ, Jarmila - ULIČNÁ, Oľga - RAVINGEROVÁ, Táňa - ZIEGELHÖFFER, Attila. Remote Ischemic Preconditioning of the Heart: Protective Responses in Functional and Biophysical Properties of Cardiac Mitochondria. In Physiological Research, 2014, vol. 63, suppl. 4, p. S469-S478. (2014 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Typ: ADCA

FERKO, Miroslav - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ČARNICKÁ, Slávka - KUCHARSKÁ, Jarmila - ULIČNÁ, Oľga - VANČOVÁ, Olga - MURÁRIKOVÁ, Martina - RAVINGEROVÁ, Táňa - ZIEGELHÖFFER, Attila. Participation of heart mitochondria in myocardial protection against ischemia/reperfusion injury: benefit effects of short-term adaptation processes. In Physiological Research, 2015, vol. 64, suppl. 5, p. S617-S625. (2015 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Typ: ADCA

RAVINGEROVÁ, Táňa - LEDVÉNYIOVÁ-FARKAŠOVÁ, Veronika - FERKO, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - BERNÁTOVÁ, Iveta - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ADAMEOVÁ, Adriana - KOLÁŘ, František - LAZOU, Antigone. Pleiotropic preconditioning-like cardioprotective effects of hypolipidemic drugs in acute ischemia-reperfusion in normal and hypertensive rats. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2015, vol. 93, p. 495–503. (2015 - Current Contents). ISSN 0008-4212. Typ: ADCA

KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - WACZULÍKOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa - ZIEGELHÖFFER, AttilaFERKO, Miroslav. Effect of antihypertensive agents - captopril and nifedipine - on the functional properties of rat heart mitochondria. Iran J Basic Med Sci. 2016 Jun;19(6):615-23.

 

Vrbjar Norbert a kol.

 

Vlkovičová J., Javorková V., Mézešová L., Pecháňová O., Andriantsitohaina R., Vrbjar N. (2010): Dual effect of polyphenolic compounds on cardiac Na+,K+-ATPase during development and persistance of hypertension in rats. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, Vol. .87(12):1046-1054.

Javorková V., Mézešová L., Vlkovičová J., Vrbjar N. (2010): Influence of sub-chronic diabetes mellitus on functional properties of renal Na,K-ATPase in both genders of rats. General Physiology and Biophysics Vol. 29, No. 3, p. 266-274.

Mézešová L., Barteková M., Javorková V., Vlkovičová J., Breier A., Vrbjar N. (2010): Effect of quercetin on kinetic properties of renal Na,K-ATPase in normotensive and hypertensive rats. Journal of Physiology and Pharmacology Vol. 61, No. 5, p. 593-598.

Wachalová K., Vlkovičová J., Javorková V., Mézešová L., Takáč P., Kozánek M., Labuda M., Nuttal P., Vrbjar N. (2011): Effect of saliva from horse fly Hybomitra bimaculata on kinetic properties of Na,K-ATPase: possible role in regulation of relaxation. Interdisciplinary Toxicology Vol. 4, No. 3, p. 154-158.

Vrbjar N., Mézešová L., Javorková V., Vlkovičová J., Mitašíková M., Dlugošová K., Okruhlicová Ľ., Tribulová N. (2011): Gender specific influence of fish oil or atorvastatin on functional properties of renal Na,K-ATPase in healthy wistar and hypertriglyceridemic rats. Physiological Research Vol. 60, No. 6. p. 887-897.

Mézešová L., Jendruchová-Javorková V., Vlkovičová J., Kyselova Z., Navarová J., Bezek S., Vrbjar N. (2012): Antioxidant SMe1EC2 may attenuate the disbalance of sodium homeostasis in the organism induced by higher intake of cholesterol. Mol Cell Biochem. Vol. 366 (1-2):41-48. Epub 2012 Mar 22.

Mézešová L., Jendruchová-Javorková V., Vlkovičová J., Okruhlicová Ľ., Frimmel K., Navarová J., Kyselova-Brnoliaková Z., Vrbjar N. (2013): Supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids to lipopolysaccharide-induced rats improved inflammation and functional properties of renal Na,K-ATPase. Nutrition Ressearch, Vol. 33: 772-779.

Mézešová L., Vlkovičová J., Kaločayová B., Jendruchová V., Barančík M., Fulöp M., Slezák J., Babál P., Janega P., Vrbjar N. (2014): Effect of g-irradiation on Na,K-ATPase in cardiac sarcolemma. Mol Cell Biochem Vol. 388: 241-247.

Kaločayová B, Mézešová L, Barteková M, Vlkovičová J, Jendruchová V, Vrbjar N. (2015): Effect of duration of diabetes mellitus type 1 on properties Na,K-ATPase in cerebral cortex. Mol Cell Biochem. Vol. 405, No. (1-2), 41-52.

Radosinska J, Mezesova L, Okruhlicova L, Frimmel K, Breierova E, Bartekova M, Vrbjar N. (2016): Effect of yeast biomass with high content of carotenoids on erythrocyte deformability, NO production and Na,K-ATPase activity in healthy and LPS treated rats. Clin Hemorheol Microcirc. 2016 Mar 14. [Epub ahead of print]