Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii

Sex differences in etiopathogenesis of social stress-related cardiovascular and behavioral disorders in individuals with predisposition to hypertension

Evidenčné čislo projektu: APVV-0523-10

Koordinátor: Iveta Bernátová, ÚNPF SAV

Zodpovedný riešiteľ: Ľudmila Okruhlicová

Trvanie projektu: 1.5.2011 – 31.10.2014

Anotácia:

Cieľom predkladaného projektu je vyšetriť pohavné rozdiely vo vplyve stresu a kardiovaskulárneho systému u mladých jedincov s rôznou genetickou predispozícii k hypertenzii. Bude sa sledovať vzťah medzi tlakom krvi a sledovanými faktormi (pohlavie, vzrast, rodinné, etnické a environmentálne vplyvy) u mládeži. Použije sa matematické modelovanie na reguláciu tlaku krvi u potkana. Tento prístup umožní programovať rôzne poruchy v regulačných systémoch krvného tlaku a zhodnotiť ich príspevok k rozvoju hypertenzie.