PhD. štúdium

Ústav pre výskum srdca SAV v Bratislave, v spolupráci s Katedrou živočíšnej fyziológie a etiológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, je podľa zákona o vysokých školách č. 131/2002 oficiálne schváleným externým vzdelávacím pracoviskom o dennej a externej forme doktorandského štúdia v dĺžke trvania 4 roky v študijnom odbore: 4.2.10. Fyziológia živočíchov.

Všeobecné informácie pre doktorandské štúdium na PriF UK je možné nájsť na: http://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/

 

Hlavný garant PhD štúdia za ÚVS SAV:

Ravingerová Táňa, MUDr., DrSc.

Spolugaranti PhD štúdia za ÚVS SAV:

Barančík Miroslav, RNDr., DrSc.

Okruhlicová Ľudmila, RNDr., CSc.

 

Školitelia

Barančík Miroslav, RNDr., DrSc.

Barteková Monika, RNDr., PhD.

Ferko Miroslav, Ing., PhD.

Okruhlicová Ľudmila, RNDr., CSc.

Radošinská Jana, MUDr., PhD.

Ravingerová Táňa, MUDr.,  DrSc.

Slezák Ján, profesor, MUDr., DrSc.

Szeiffová Bačová Barbara, RNDr., PhD.

Tribulová Narcisa, RNDr., DrSc.

Vrbjar Norbert, RNDr., CSc.

 

Profil absolventa

Absolvent, ktorý sa hlási na PhD štúdium by mal:

  • ovládať teóriu z oblasti fyziológie (najmä srdca), etológie, biochémie, molekulovej biológie, morfológie a cytológie
  • ovládať základné laboratórne techniky
  • zvládnuť štúdium odbornej literatúry v anglickom jazyku
  • samostatne zvládnuť  počiatočné postavenie experimentálneho dizajnu, prácu v laboratóriu, správnu analýzu a  interpretáciu získaných výsledkov
  • zvládnuť prezentovať výsledky na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach
  • zvládnuť  predložiť výsledky výskumu vo forme vedeckých a odborných prác

 

Aktuálne témy doktorandského štúdia:

 

Téma dizertačnej práce: Vplyv ionizačného žiarenia na srdce a cievy

Školiteľ: Slezák Ján, profesor, MUDr., DrSc.

Doktorand: Kura Branislav, Mgr.

Obdobie: 2013 - 2017

 

 

 

 

 

Téma dizertačnej práce: Adaptačné zmeny mitochondrií ako účasť štruktúrnej a funkčnej remodelácie ich membrán vedúce k endogénnej ochrane myokardu

Školiteľ: Ferko Miroslav, Ing., PhD.

Doktorand: Kancirová Ivana, Mgr.

Obdobie: 2013 - 2017

 

 

 

Téma dizertačnej práce: Ochrana myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami: mechanizmy klinicky použiteľných foriem preconditiongu

Školiteľ: Ravingerová Táňa, MUDr.,  DrSc.

Doktorand: Muráriková Martina, Mgr.

Obdobie: 2013 - 2017

 

 

 

 

 

Téma dizertačnej práce: Regulačná úloha mitochondrií v myokarde vystavenom ochoreniam s anomáliami v utilizácii kyslíka

Školiteľ: Ferko Miroslav, Ing., PhD.

Doktorand: Jašová Magdaléna, Mgr.

Obdobie: 2014 - 2018

 

 

Téma dizertačnej práce: Tesné spojenia endotelových buniek a ich úloha pri regulácii bariérovej funkcie endotelu aorty počas zápalového procesu

Školiteľ: Okruhlicová Ľudmila, RNDr., CSc.

Doktorand: Križák Jakub, Mgr.

Obdobie: 2014- 2018

 

 

 

 

Téma dizertačnej práce: Vplyv veku na odpoveď srdca na ischémiu a adaptačné procesy v myokarde potkana: štúdium molekulárnych mechanizmov

Školiteľ: Ravingerová Táňa, MUDr.,  DrSc.

Doktorand: Griecsová Lucia, Mgr.

Obdobie: 2014 - 2018

 

 

 

 

Téma dizertačnej práce: Krátkodobá a dlhšie trvajúca adaptácia myokardu ako prevencia zlyhávania srdca: štúdium molekulárnych mechanizmov

Školiteľ: Ravingerová Táňa, MUDr.,  DrSc.

Doktorand: Lonek Ľubomír, Mgr.

Obdobie: 2015 - 2019

 

 

Téma dizertačnej práce: Účinky kvercetínu na srdce vystavené ischemicko-reperfúznemu poškodeniu: vplyv komorbidít a komedikácií.

Školiteľ: Barteková Monika, RNDr., PhD.

Doktorand: Kristína Ferenczyová

Obdobie: 2016- 2020